dimecres, 9 de setembre de 2015

Decret Llei 4/2015, de 4 de setembre. pel qual s'estableixen mesures urgents derivades de l'aplicació de la LLei de Racionalització i Sostenibilitat de l'Administració Local relatives a educació, salut i serveis socials

S'ha publicat al DOGV 8-9-2015, el Decret Llei 4/2015, de 4 de setembre, de Presidencia de la Generalitat pel qual s'estableixen mesures urgents derivades de l'aplicació de la LLei de Racionalització i Sostenibilitat de l'Administració Local relatives a educació, salut i serveis socials en l'àmbit de la Comunitat Valenciana i que afecta als centres de Formació de Persones Adultes de titularitat municipal, així com als professors/es de les entitats locals.

Aquest Decret LLei només té un punt únic que diu el següent:

Article únic. Assumpció per la Generalitat de les competències relati- ves a l’educació, salut i servicis socials

1. Les competències a què es referixen la disposició addicio- nal quinze i les disposicions transitòries primera i segona de la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de Racionalització i Sostenibilitat de l’Ad- ministració Local, continuaran sent prestades pels municipis de l’àmbit territorial de la Comunitat Valenciana fins que no siguen aprovades les normes reguladores del sistema de finançament de les comunitats autò- nomes i de les hisendes locals.

2. Les conselleries competents per raó de la matèria elaboraran un pla per a l’avaluació, reestructuració i implantació dels serveis en què es contemplen les condicions per al traspàs dels mitjans econòmics, materials i personals corresponents.

3. Correspondrà al Consell, en el marc d’allò que han disposat les normes reguladores del sistema de finançament de les comunitats autònomes i de les hisendes locals, aprovar l’assumpció de la titularitat d’aquestes competències, així com les condicions per al traspàs dels mitjans econòmics, materials i personals corresponents.

4. Als efectes del que preveu l’apartat 1 del present article, i en tant que no siguen aprovades les normes reguladores del sistema de finança- ment de les comunitats autònomes i de les hisendes locals, la cobertura financera necessària per a la gestió dels corresponents servicis no podrà suposar un major gasto per al conjunt de les administracions públiques implicades, i, a este efecte, l’esmentada cobertura es realitzarà en els mateixos termes i condicions en què es prestava en la data d’entrada en vigor del present decret llei.

  Descàrrega directa Decret Llei 4/2015

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada