dimecres, 9 de setembre de 2015

Dia Internacional de l'Alfabetització.

Des de fa més de 40 anys, la UNESCO celebra el Dia Internacional de l'Alfabetització, en què recorda a la comunitat mundial que l'alfabetització és un dret humà i constitueix la base de qualsevol aprenentatge.
Una educació bàsica de qualitat dota els alumnes de competències en lectura, escriptura i càlcul que els acompanyen durant tota la vida i propicien l'aprenentatge posterior; és més probable que els pares alfabetitzats escolaritzin els seus fills; les persones alfabetitzades tenen més capacitat per accedir a les oportunitats de l'educació permanent i les societats alfabetitzades estan millor equipades per afrontar les urgències del desenvolupament.Tanmateix però, ara mateix no només cal parlar de l'analfabetisme entés de manera estricta i tradicional sinó també de l'analfabetisme funcional. La UNESCO considera funcionalment analfabeta la persona que no pot desenvolupar activitats necessàries per a seguir valent-se de la lectura, l’escriptura i el càlcul, per al propi desenvolupament i per al de la seva comunitat. Aquest tipus d’analfabetisme fa difícil la inserció professional, la vida social i l’exercici ple de la ciutadania. La manca de domini de les tecnologies de la informació i comunicació és una forma actual d’analfabetisme funcional, les conseqüències del qual de moment encara són en via de constatació.


Els Centres de Formació de Persones Adultes són l'instrument perfecte per paliar les mancances educatives , actualitzar els coneixemsy i formar de manera democràtica i funcional aquesta situació que a hores d'ara ens pot semblar llunyana i que sovint passa desapercebuda. 


Cursos per a mestres i professors d'Adults Cefire ValènciaEnllaços directes a la inscripció: 

Gestió, organització i funcionament dels Centres d'FPA 

La motivació de l'alumnat als centres d'FPA

Decret Llei 4/2015, de 4 de setembre. pel qual s'estableixen mesures urgents derivades de l'aplicació de la LLei de Racionalització i Sostenibilitat de l'Administració Local relatives a educació, salut i serveis socials

S'ha publicat al DOGV 8-9-2015, el Decret Llei 4/2015, de 4 de setembre, de Presidencia de la Generalitat pel qual s'estableixen mesures urgents derivades de l'aplicació de la LLei de Racionalització i Sostenibilitat de l'Administració Local relatives a educació, salut i serveis socials en l'àmbit de la Comunitat Valenciana i que afecta als centres de Formació de Persones Adultes de titularitat municipal, així com als professors/es de les entitats locals.

Aquest Decret LLei només té un punt únic que diu el següent:

Article únic. Assumpció per la Generalitat de les competències relati- ves a l’educació, salut i servicis socials

1. Les competències a què es referixen la disposició addicio- nal quinze i les disposicions transitòries primera i segona de la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de Racionalització i Sostenibilitat de l’Ad- ministració Local, continuaran sent prestades pels municipis de l’àmbit territorial de la Comunitat Valenciana fins que no siguen aprovades les normes reguladores del sistema de finançament de les comunitats autò- nomes i de les hisendes locals.

2. Les conselleries competents per raó de la matèria elaboraran un pla per a l’avaluació, reestructuració i implantació dels serveis en què es contemplen les condicions per al traspàs dels mitjans econòmics, materials i personals corresponents.

3. Correspondrà al Consell, en el marc d’allò que han disposat les normes reguladores del sistema de finançament de les comunitats autònomes i de les hisendes locals, aprovar l’assumpció de la titularitat d’aquestes competències, així com les condicions per al traspàs dels mitjans econòmics, materials i personals corresponents.

4. Als efectes del que preveu l’apartat 1 del present article, i en tant que no siguen aprovades les normes reguladores del sistema de finança- ment de les comunitats autònomes i de les hisendes locals, la cobertura financera necessària per a la gestió dels corresponents servicis no podrà suposar un major gasto per al conjunt de les administracions públiques implicades, i, a este efecte, l’esmentada cobertura es realitzarà en els mateixos termes i condicions en què es prestava en la data d’entrada en vigor del present decret llei.

  Descàrrega directa Decret Llei 4/2015

dijous, 3 de setembre de 2015

Nou curs. Noves perspectives.

Comencem un nou curs escolar a totes les Escoles d'Adults del País Valencià, on ja han començat els terminis d'inscripcions i matrícula. Els Centres de Formació de Persones Adultes emprenen com sempre la tasaca diària d'oferir als ciutadans valencians l'accés al dret col·lectiu i individual de l'aprenentatge al llarga de la vida. Comencem amb un canvi de govern en les institucions públiques valencianes. Comencem també doncs , si més no amb noves esperances i ganes perquè sempre les hem tingudes, sí amb noves prespectives de millorar i en alguns casos aclarir i establir definitivament la Formació de Persones Adultes al nostre territori. Confiem i sabem que hi ha bones instencions i ganes de treballar per un camí que ens duga al progressiu establiment d'una Educació per a tots i totes, públic, valencià i de qualitat i al llarg de la vida. Així doncs. Benvinguts un any més a les Escoles d'Adults. Comencem un nou curs.


dijous, 29 de gener de 2015

CERTAMEN LITERARI


Com tots els anys la Federació Valenciana d'Associacions d'Alumnes d'FPA (FEVAEPA)  organitza el Certamen Literari, que enguany sota el lema "Amb estudi i il·lusió, un món millor" celebrarà l'entrega de guardons a Canals el 8 de maig.

Els alumnes poden ja començar a fer els treballs i escrits que han d'entregar en els seus respectius centres de Formació de Persones Adultes perquè siguen enviats abans del 31 de març a la FEVAEPA

Cal estudiar, cal aprendre , cal seguir tenint il·lusió, és clar, i d'això els centres d'Adults en sabem molt. Animeu-vos doncs a participar-hi , il·lusioneu-vos i contruïm entre tots un món millor. 


Bases del Certamen Literari